Stavební a Inženýrská geodézie

Zaměření polohopisu a výškopisu pro projekt

Geodetické práce během výstavby (vytyčovaní, zpětné zaměření, sledování deformací)

Na konec výstavby: Zaměření skutečného provedení stavby a geometrický plán.

Vše řádně a v termínu.